Đặc điểm của Má phíp xe máy


Khi thực hiện phanh thì má phanh sẽ tiếp xúc với đùm xe máy và hãm lại lực quán tính, quá trình này sẽ sinh ra nhiệt độ vào khoảng 200 độ C. Má phíp khi sản xuất sẽ không kêu khi phanh và không bị dính phanh.

Những chỉ số tiêu chuẩn khi sản xuất má phíp như sau:

Hệ thống ma sát của má phíp xe máy.

  • Nếu ở nhiệt độ 100 độ C thì hệ số ma sát tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn quốc tế là: dao động từ 0,25 – 0,65.
  • Nhiệt độ lên 150 độ C của má phíp bán kim loại hệ số ma sát vào khoảng: 0,25 – 0,70.
  • Nhiệt độ 200 độ C của má phíp không kêu thì hệ số ma sát rơi vào khoảng 0,25 – 0,70.
  • Nhiệt độ 250 độ C của má phíp không kêu thì hệ số ma sát rơi vào khoảng 0,25 – 0,70.

Thời gian sử dụng và tốc độ mài mòn

  •  Má phíp,tốc độ mài mòn ở nhiệt độ 100 °C  theo tiêu chuẩn quốc tế là  ≤ 0.50x10-7cm3/N.m
  •    Má phíp ma sát,tốc độ mài mòn ở nhiệt độ 150 °C theo tiêu chuẩn quốc tế là ≤ 0.70x10-7cm3/N.m)
  •  Với má phíp kim loại, tốc độ mài mòn ở nhiệt độ 200 ° theo tiêu chuẩn quốc tế  là ≤ 1.00x10-7cm3/N.m.
  •   Má phíp không kêu, tốc độ mài mòn ở nhiệt độ 100 °C theo tiêu chuẩn quốc tế  là ≤ 1.50x10-7cm3/N.m)